هفــت نقـــش

هنر گوهر گرانبهای سرشت انسان است

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست .

معرفی خط نستعلیق

پیدایش خط نستعلیق : خط نستعلیق حدود نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری به برکت ذوق و قریحه ایرانیان به تدریج در سیمای خط پارسی نمایان گشت . در آغاز آن را نسختعلیق می نامیدند چرا که از ترکیب دو خط نسخ و تعلیق بوجود آمد .

علت پیدایش خط نستعلیق : پیچیدگی و بی نظمی و دایره های ناقص خط تعلیق به سلیقه ایرانی چندان متبوع نمی نمود و از طرفی خط نسخ نیز در عین نظم و اعتدال و زیبایی به لحاظ کندی در نگارش کارایی کافی برای مکاتبات و مراسلات نداشت ولی نستعلیق که هم از نواقص تعلیق مبراست و هم سرعت نگارش آن بیشتر از نسخ است و هم خطی منظم معتدل متین و دارای دوایری ظریف و دلچسب و به دور از افراط و تفریط .

انواع شیوه های نگارش نستعلیق :در نگارش نستعلیق دو شیوه در ایران متداول شد . یکی آن که به شیوه جعفر و اظهر مشهور گشت و بعدبه دست سلطان علی مشهدی رونق یافت و در خراسان رواج گرفت که شیوه شرقی یا خراسانی نام گرفت . دومی ، شیوه عبدالرحمن خوارزمی و پسران او عبدالرحیم و عبدالکریم ، خوشنویسان دربار سلطان یعقوب آق قوقونلو (قرن نهم هجری قمری) که چون در مغرب و جنوب ایران رواج گرفت به شیوه غربی مشهور شد .

در شیوه غربی حروف و کلمات صورتی تند و تیز دارد ، کشیده ها صاف و بلندتر از معمول است ، اندازه دایره ها نیز بزرگتر است و بر روی هم آن اعتدال در اندازه حروف و کلمات و نیز آن گونه هماهنگی و گیرایی و گرمی و طراوتی که در شیوه شرقی است در شیوه غربی دیده نمی شود . به همین سبب شیوه غربی چون کاملا مطبوع نمی نمود در ایران دیری نپایید . آثار آن را در نستعلیق خوشنویسان افغان و هند و پاکستان می توان دید . اما نستعلیق به شیوه شرقی همان است که در طی چند قرن تکامل بافته و اینک در ایران رواج است .

منبع : مقدمات تعلیم خط نستعلیق - تالیف محمد شهبازی - صفحه ۹

[ ] [ ] [ علی حامدی ]

[ ]