هفــت نقـــش

هنر گوهر گرانبهای سرشت انسان است

مراحل ترسیم 5 ضلعي

مراحل ترسیم شمسه

 

 

سلام به دانشجویان عزیز و گرافیستهای محترم  مطالبی که در باره ترسیم چند ضلعی ها  برای شما عنوان شد در این یا داشت  ذکر میکنم.

سه روش ترسیم پنج ضلعی

روش اول :

1- نوک سوزن  پرگار را در وسط شعاع افقی  سمت راست دایره قرارداده و کمان سیاه را رسم کنید تا شعاع افقی سمت چپ را در نقطه ای قطع کند.

2 - آنگاه نوک سوزن پرگار  را در نقطه بالای دایره بگذارید و کمان سبز را  چنان رسم کنید  که از نقطه فوق الذکر بگذرد و بدین ترتیب دو راس دیگر پنج ضلعی را بدست آورید.  دو ضلع پنج ضلعی برنگ سرخ  نشان داده شده است.

3 - سایر اضلاع را با پرگار معین  کرده  و با خطکش رسم کنید.

 

روش دوم :

•1 - دایره ای به مرکز E و شعاع AE رسم کنید.
2 - خط DE  را امتداد دهید تا دایره را در نقطه F بدست آید.
3 - به مرکز D و  شعاع DF کمانی رسم کنید تا دو راس دیگر پنج ضلعی در نقاط  J, G بدست آید.
4 - CG و CJ  دو ضلع از پنج ضلعی  است.
5 -  سایر اضلاع را با پرگار معین  کرده  و با خطکش رسم کنید.
روش سوم :
•1-  ابتدا دو دایره به مراکز P و Q را رسم کنید.
2 -  آنگاه خط  CQ  را رسم کنید تا  نقطه  T  بدست آید.
3 - به مرکز C  و شعاع CT  دایره ای رسم کنید تا دو راس از پنج ضلعی (نقاط  E و  F)  بدست آید. 
4 - با داشتن ضلع EF  سایر اضلاع پنج ضلعی را با پرگار معین  کرده و با خطکش رسم کنید.

[ ] [ ] [ علی حامدی ]

[ ]